Fiskeriterritoriet

Fiskeriterritoriet og reservater


Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. I reservater kan jagten være reguleret.

Som jæger har man ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet, der gælder dog regler, der begrænser jagtretten og færdsel på fiskeriterritoriet.

Såkaldte bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater er fristeder, hvor pattedyr og fugle kan yngle, raste og søge føde i fred. Staten har i dag ansvaret for knapt hundrede bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater, der omfatter i alt cirka 330.000 hektar natur, hvoraf godt 90 procent af arealet er vådområder. I nogle af disse reservater er der særlige regler for jagt, hvorfor det er vigtigt at orientere sig i disse regler før man driver jagt på fiskeriterritoriet. Ud over vildtreservaterne er der udpeget en række områder med forbud mod motorbådsjagt i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Endelig er der i jagtloven fastsat et forbud imod jagt på fiskeriterritoriet indenfor en afstand af 500 meter fra områder der har status som byzone og 100 meter fra områder der har status som sommerhusområder.

Forskellen på bekendtgørelsesfredning og vildtreservat

Bekendtgørelsesfredninger kan oprettes i henhold til naturbeskyttelsesloven på statsejede arealer og i fiskeriterritoriet i danske farvande. Formålet er blandt andet at beskytte plante- og dyrebestandene og deres levesteder. Et andet formål kan være at beskytte særlige naturtyper, fortidsminder eller kulturspor.

Vildtreservater oprettes i henhold til lov om jagt- og vildtforvaltning, og formålet er at beskytte og styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr. Vildtreservater kan ud over fiskeriterritoriet og offentlige arealer også omfatte private arealer. I vildtreservater kan man helt eller delvist forbyde jagt og andre forstyrrende aktiviteter af hensyn til dyrelivet. Typisk er der indenfor et reservat et kerneområde med en stram regulering omgivet af områder med en mindre restriktiv regulering.

I enkelte tilfælde tages begge love i brug ved oprettelse af et reservat, hvis formålet har et bredere sigte end blot at beskytte fugle og pattedyr.

På kortet herunder findes de forskellige fredninger, reservater og andre bestemmelser på fiskeriterritoriet. Kortet er vejledende. Nederst på siden kan man læse om de enkelte bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater, og hvad de regulerer.

 

Fiskeriterritoriet og reservater

 

 

 
 
Jagtfrie sommerhusområderJagtfrie sommerhusområder
Jagtfrie byzone-områderJagtfrie byzone-områder
Motorbådsjagtfrit områdeMotorbådsjagtfrit område
Natur- og vildtreservaterNatur- og vildtreservater

Kilde: Miljøstyrelsen

Tilbage til Jäger forsiden

Den bedste vildtkamera løsning