Vælg en side

For at opretholde en bæredygtig vildtbestand er det vigtigt, at jægere overholder jagttiden for de forskellige vildtarter, og at man sætter sig ind i reglerne for jagt på land og til vands.

Hvert fjerde år fastsættes der jagttider for de vildtarter, man må jage. Jagttiderne justeres ud fra overvågningsresultater og forskning. Formålet med jagttider er at give dyrene fred, mens de har unger eller æg og sikre, at der er levedygtige bestande.

For de fugle- og dyrearter, der må jages, er der fastsat jagttid nogle måneder hvert år, hvor jagten ikke går ud over yngelpleje eller forstyrrer dyrenes parring. I de perioder, hvor der ikke er fastsat jagttid, er dyrene fredede.

De gældende jagttider er fastsat i Jagttidsbekendtgørelsen.

De gældende jagttider er gengivet i nedenstående jagttabeller og kortbilag. Der tages forbehold fortrykfejl i tabeller og kortbilag.

Jagttider for jagtsæsonen 2020/21 undtagen dåvildt og kronvildt:

Jagttabel

Særligt om gåsejagt i august

Jagttider for kronvildt 2020/21:

Jagttabel kronvildt

Jagttider for dåvildt 2020/21:

Jagttabel dåvildt

 

Generelle regler

Hvert år skal alle danske jægere (og gæstejægere fra udlandet) indberette deres vildtudbytte – hvad og hvor meget de har skudt. Hvis vildtudbyttestatistikken viser nedgang i en bestand, så kan jagttiden justeres eller helt bortfalde, indtil der igen er skabt en levedygtig bestand.

Der gælder en række generelle regler om jagtudøvelse og beskyttelse og fredning af æg, yngel og ynglesteder, der har til formål at sikre dyrs og fugles levevilkår:

 • Pattedyr og fugle, der ikke er fastsat jagttid for, er fredede hele året
 • Pattedyr og fugle, der er fastsat jagttid for, er fredede udenfor jagttiden
 • Medmindre andet er besluttet omfatter fredning af en vildtart også artens yngel, reder og æg
 • Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang
 • Ænder og gæs må dog jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang og der findes lokale undtagelser for kronvildt.
 • Fuglereder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes, og æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges
 • Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. juli
 • Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. august
 • Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes
 • Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november – 31. august
 • Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april – 31. august
 • Grundejere må ikke overdrage retten til at jage ande- og vadefugle – bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder – til andre for en periode, der er mindre end et år

Kilde: Miljøstyrelsen